Regulamin

Regulamin rozgrywek – Bydgoska Ligi Hokeja

I. Organizacja Ligi

 1. Bydgoska Liga Hokeja (BLH) to liga zrzeszająca amatorskie drużyny hokejowe, które nie posiadają licencji i nie są zgłoszone w żadnym związku. Liga nie ma osobowości prawnej, a także nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Władzę w lidze stanowi Rada Ligi.
  1. Rada Ligi powoływana jest przed startem rozgrywek, jednak nie później niż na dwa tygodnie przed pierwszym meczem.
  2. Rada Ligi składa się z kapitanów poszczególnych zespołów lub osoby wskazanej z danego zespołu.
  3. Rada Ligi spośród zgłoszonych osób do Rady, wybiera Przewodniczącego Rady Ligi, oraz Skarbnika.
  4. Przewodniczącego Rady Ligi jest osobą odpowiedzialna za przestrzeganie poniższego regulaminu, oraz sprawne działanie Ligi. Jest też pierwszą osobą do której powinny spłynąć skarbi lub wnioski.
  5. Skarbnik Ligi jest odpowiedzialny za kontrolowanie wpływu składek, oraz egzekwowanie wpłat za ewentualne nałożone kary.
  6. Rada Ligi podejmuje decyzje w kwestiach organizacyjnych oraz spornych.
  7. W sytuacjach spornych, pomiędzy dwiema drużynami, rozpatrywanymi przez Radę Ligi, przedstawiciele drużyn pomiędzy którymi jest spór nie mają prawa głosu.
  8. Decyzje w Radzie podejmowane są w wyniku głosowania zwykłą większością głosów.
  9. Każdy członek w Radzie Ligi ma jeden głos podczas głosowania, w przypadku głosowań nierozstrzygniętych, decydujący głos ma Przewodniczący Rady Ligi.

II. Uczestnicy Bydgoskiej Ligi Hokeja

 1. Uczestnikiem rozgrywek BLH może być każda drużyna nie posiadająca licencji i nie zgłoszona w żadnym związku.
 2. Drużyny muszą zostać zgłoszone do Rady Ligi najpóźniej na 2 tygodnie przed przewidzianym startem rozgrywek.
 3. Drużyny występujące w Lidze muszą:
  1. Posiadać nazwę.
  2. Posiadać jednakowe koszulki z numerami.
  3. Najpóźniej na 7 dni przed startem rozgrywek podać listę zawodników, (lista musi zawierać imię i nazwisko gracza, nr na koszulce, pozycję na lodowisku), nie ma limitu zgłoszonych zawodników.
  4. Zawodnik może być zgłoszony do gry tylko w jednym zespole.
  5. W celu wyrównania poziomu Ligi i stworzenia ciekawszych spotkań, dopuszcza się grę zawodników w charakterze „gość”.
   Z zawodnika grającego jako „gość” prawo ma skorzystać tylko i wyłącznie zespół Dziki Kazin.
   Maksymalnie w jednym meczu dopuszcza się 5 zawodników grających jako „gość”.
   Listę zawodników grających jako „gość”, w danym meczu, przedstawiciel Dzików Kazin przedstawia Radzie Ligi najpóźniej na 48h przed wyznaczonym terminem meczu.
  6. Najpóźniej na 7 dni przed startem rozgrywek drużyny są zobligowane do dostarczenia oświadczenia zawodników dotyczących odpowiedzialności cywilnoprawnych z tytułu kontuzji zawodników, urazów ciała a także za zniszczony sprzęt hokejowy w trakcie meczów.
  7. Zawodnicy muszą być pełnoletni. Zawodnicy niepełnoletni zostaną dopuszczeni do gry jedynie za pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów. Kapitanowie poszczególnych drużyn są zobligowani do dostarczenia w/w zgody przed pierwszym meczem niepełnoletniego zawodnika.
  8. Mieć opłaconą składkę wpisową w kwocie 200 zł, składka zbierana jest z przeznaczeniem na pamiątkowe medale i puchary, dla wszystkich drużyn.
 4. Wyjątkiem od punkt 3.4 – jest bramkarz.
 5. Zgłoszenie nowego zawodnika do drużyny po rozpoczęciu rozrywek wymaga zgody kapitanów wszystkich drużyn. W trakcie sezonu można za zgodą przedstawicieli większości drużyn dopisać lub wymienić 2 zawodników.

III. Rozgrywki

 1. Mecze są rozgrywane zgodnie z przepisami PZHL.
 2. Wprowadzony jest zakaz gry ciałem – za zagranie ciałem nakładana będzie kara mniejsza.
 3. Zakaz uderzania krążkiem z tzw. „klepy” (tj. uderzenie krążka kijem, gdzie łopatka kija została uniesiona powyżej kolana) – wznowienie w strefie drużyny, której zawodnik zawinił.
 4. Czas trwania meczu to 2 części po 20 minut. Przerwa 5 minut lub mniej – wg decyzji sędziego.
 5. Zawodnik biorący udział w meczu ligi musi posiadać pełny sprzęt hokejowy tj. kask, kamizelka (bodik), nałokietniki, rękawice, spodenki, łyżwy, nagolenia i kij. Zawodnik nie posiadający w/w sprzętu nie będzie dopuszczony do meczu.
  Zawodnicy poniżej 18 lat musi obowiązkowo grać w kaskach z kratą. W przypadku złamania kija lub utraty kasku oraz innej części sprzętu hokejowego w czasie gry zawodnik zmuszony jest do natychmiastowego opuszczenia lodowiska. Elementy sprzętu muszą być zakryte przez koszulkę i getry.
 6. Organizatorem, każdego spotkania w ramach rozgrywek BLH, jest gospodarz spotkania, co wiąże się z odpowiedzialnością za:
  1. zorganizowanie sędziów,
  2. szatni,
  3. krążków do rozgrzewki – minimum 25,
  4. wynagrodzenie dla sędziów pokrywają obie drużyny składając się po połowie.
 7. Gospodarz jest odpowiedzialny za czytelne wypełnienie protokołu meczowego oraz wykonanie zdjęcia protokołu z prawidłowym wskazaniem zdobywców bramek oraz asystentów, a następnie przesłanie do osób redagujących stronę internetową Ligi.
 8. Podczas meczów wprowadzony jest bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Zawodnicy pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających nie będą dopuszczeni do meczu.
 9. Nie ma możliwości przekładania spotkań. Nie stawienie się na mecz skutkuje walkowerem dla drużyny przeciwnej.
 10. Minimalna ilość zawodników w meczu to 7 zawodników w polu + bramkarz. W przypadku braku bramkarza, dopuszcza się rozwiązanie, w którym na bramce stanie zawodnik z pola ubrany w sprzęt przeznaczony dla bramkarza.
 11. Kary podczas meczu nakładane są zgodnie z przepisami PZHL.
 12. Zawodnik, który przejawia nadmierną agresję w grze, a także za wszczęcie bójki, może zostać ukarany karą meczu. Ukarany zawodnik nie może uczestniczyć w meczach BLH przez 3 kolejne spotkania swojej drużyny. Dodatkowo zawodnik taki, musi przekazać kwotę 100,00 PLN na rzecz BLH. Po przekazaniu info o wpłacie powyższej kwoty do kapitanów wszystkich zespołów, zawodnik taki może ponownie grać w lidze.
 13. W przypadku gdy zawodnik rażąco łamie przepisy, gra agresywnie i świadomie naraża innych uczestników Ligi, nagminnie ubliża sędziom lub innym uczestnikom Ligi – Rada Ligi ma prawo:
  1. zwrócenia uwagi przedstawicielowi danej drużyny, o przywołanie do porządku zawodnika,
  2. nałożenie kary finansowej na zawodnika, w wysokości max 200 zł, w przypadku braku uiszczenia opłaty przez zawodnika, karę finansową pokrywa zespół do którego zawodnik został zgłoszony,
  3. w przypadku braku poprawy zachowania u ukaranego, Rada Ligi ma prawo usunąć takiego zawodnika z Ligi,
  4. wszelkie decyzje o ukaraniu zawodnika Rada Ligi podejmuje w głosowaniu, zwykłą większością głosów.
 14. O kolejności w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów tj. 2 punkty za wygrany mecz, 1 za remis, 0 za mecz przegrany. Spotkania w BLH sędziują licencjonowani sędziowie lub w sytuacji wyjątkowej przy zgodzie kapitanów obu drużyn osoba wcześniej uzgodniona (może to być zawodnik z drużyny nie biorącej udziału w meczu, sędzia z innej ligi).

IV. Postanowienia Końcowe

 1. Organem właściwym do rozpatrywania wszystkich spraw związanych z regulaminem, dyscypliną oraz wysokością nakładanych kar lub dyskwalifikacji, jest Rada Ligi BLH podejmujący działania w trybie, do 72 h po zaistniałym zdarzeniu/zgłoszeniu. W rozwiązaniu sporu nie są liczone głosy kapitanów zainteresowanych zespołów.
 2. Wszystkie skargi, odwołania drużyn, wnioski, składa kapitan lub osoba wyznaczona przez zespół do Rady Ligi. Skarga może mieć formę elektroniczną i zostać przedłożona na odpowiedniej grupie tematycznej.
 3. W przypadku spraw lub problemów, nie uwzględnionych w powyższym regulaminie, przyjmuje się polubowną formę rozwiązanie problemów na drodze negocjacji, na poziomie Rady Ligi.

Regulamin Ligi

Oświadczenie

Protokół meczowy